KVKK Politikamız

Home » KVKK Politikamız

BURSLULUK SINAVI,PROJE, ETKİNLİK AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verileriniz Okulumuz tarafından, 6698 sayılı Kanunda yer alan temel ilkelere, veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla, verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren Okul olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusu

Okulumuz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. Maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz;

 • Öğrenci ve veli kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, eğitim bilgileri, öğrencinin görseli,

Okul Faaliyetlerinde:

 1. Okul tarafından yürütülen yüz yüze ve online eğitim faaliyetlerinin yerine getirilmesi, okul tanıtımı ve bilgilendirme yapılması, sınav güvenliğinin sağlanması, sınav sonuçlarının bildirilmesi, arşivlenmesi, okulun internet hesaplarında dergi ve bültenlerinde, ilanlarında paylaşılması,
 2. Eğitim faaliyetinin sürekliliğinin sağlanması, hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği süreç ve stratejilerinin planlanması ile icrası,
 3. Okul tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Okulumuzun sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi,
 4. Operasyonel, ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 5. Veri güvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanması, verilerin arşivlenmesi ve Okul bilişim ve iletişim altyapısının oluşturulması,
 6. 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde yurt içinde ya da yurt dışında bulunan topluluk okullarımıza veri aktarılması,
 7. Güvenlik: Okul içi ve çevresinde güvenliğin sağlanması,
 8. Yasal Yükümlülükler ve Bir Hakkın Tesisi: Okulumuzun tabi olduğu mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında ve olası uyuşmazlık durumlarında Okulumuzun haklarının korunması ve kullanılması amacıyla hukuki destek alınması

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;

Okul Faaliyetlerinde:

 1. Okul tarafından yürütülen yüz yüze ve online eğitim faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gerekli olan hallerde şubelerimiz, İsabet Okulları, iş ortaklarımız, yayın kuruluşlarımız, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz, özel kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 2. Operasyonel, ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında aktarımın zorunlu olduğu kişi ve kuruluşlar, bağlı ortaklıklarınız ve/veya doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimize,
 3. Yasal Yükümlülükler: Okulun yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde, okul tanıtımı ve bilgilendirme yapılması, sınav sonuçlarının bildirilmesi, arşivlenmesi, okulun internet hesaplarında dergi ve bültenlerinde, ilanlarında paylaşılması iş ortaklarımız, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz, özel kurum ve kuruluşları, mahkemeler, kamu kurum ve kuruluşları ve yetkili mercilere,
 4. Bir Hakkın Tesisi: Okulumuzun haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında hukuki destek almak amacıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlara, gerekli hallerde mahkemelere
 5. Veri Güvenliği ve Arşiv: Veri güvenliğinin sağlanması amacıyla arşiv firmaları ya da bulut hizmeti firmalarına,
 6. 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde yurt içinde ya da yurt dışında bulunan topluluk okullerımıza aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 

Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve farklı yöntemlerle yasal yollardan elde edilebilmektedir. Bizzat sizlerden ya da üçüncü kişilerden topladığımız kişisel verileriniz, Okulumuz tarafından aşağıda açıklanan hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır:

 1. 6698 sayılı Kanun’un 5/1’de düzenlendiği şekilde kişinin açık rızasının olması,
 2. 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (a) bendinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz başta İş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu olmak üzere Okulumuzun tabi olduğu mevzuatın açıkça izin vermesi,
 3. 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; kişisel verilerinizi açıklamanıza konu olan sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve devamının sağlanması, cari hesap açılışı ile ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, yan haklarınızın tesisi
 4. 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak Okul, kişisel verilerinizi yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi, Okulun tabi olduğu mevzuatta öngörülen saklama sürelerine uyulması ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin ve sair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
 5. 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (e) bendinde düzenlenen “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,
 6. 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak Okul, kişisel verilerinizi olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi,
 7. 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (f) bendinde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaatleri.

 

Aydınlatma metnini okudum ve anladım.

İsim İmza

 

 

Herhangi bir etki altında kalmaksızın yukarıdaki aydınlatma metninde belirtilen kapsamda kişisel verilerimin işlenmesine açık bir şekilde rıza verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Tarih

İsim İmza

 

 

[/vc_column][/vc_row]